ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД №1226 гр.Несебър, 07.11.2013г.

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №609 от Протокол №18/15.10.2013г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.522.26 по кадастралната карта на гр.Обзор, находящ се в м.”Срещу село”, с трайно предназначение „Земеделска” и начин на трайно ползване – Изоставено трайно насаждение , ІІІ категория, на площ от 823кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53045.522.33; 53045.522.521; 53045.522.56; 55350.522.523; 53045.522.32; АОС №4332/08.02.2011г.,
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.
2.Начална тръжна годишна наемна цена - в размер на 30.00лв. /тридесет лева/ без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга – 3 лв. /три лева/.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 3.00лв. /три лева/.
6.Специфично условие – Имотът да се използва за земеделски нужди.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 25.11.2013г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 02.12.2013г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 26.11.2013г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 03.12.2013г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 27.11.2013г. от 10.45 часа в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 04.12.2013г. от 10.45 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 26.11.2013г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/
/Виктор Борисов – Зам.Кмет „ПО и ОС” съгласно Заповед №129/22.02.2013г. и заявление вх.№574/05.11.2013г. в ОбС-Несебър/


Публикувано на 8 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове