О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №333


Гр.Несебър, 26,02,2015г.


            На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1015 от Протокол №28/19.12.2014г. на Общински съвет -Несебър


З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на вещно право на строеж върху общински имоти, както следва:

1. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м, за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид. част  от Застроително петно №1, цялото с РЗП – 660 кв.м и ЗП – 123 кв.м с начална тръжна цена  в размер на 52 286 лв. / петдесет и две хиляди двеста осемдесет и шест лева/  без ДДС.

2. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид. част  от Застроително петно №4, цялото с РЗП – 660 кв.м и ЗП – 129 кв.м с начална тръжна цена  в размер на 52 286 лв. / петдесет и две хиляди двеста осемдесет и шест лева/ без ДДС.

3. Право на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП – 129 кв.м върху Застроително петно №5 с начална тръжна цена  в размер на 104 573 лв. / сто и четири хиляди петстотин седемдесет и три лева/ без ДДС.

4. Право на строеж върху 1/3 идеална част от УПИ VІІІ, кв.11 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.135 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 437 кв.м, за изграждане на жилищна сграда „Б”с РЗП от 202,33 кв.м и ЗП – 65,55 кв.м с начална тръжна цена  в размер на 32 062 лв. / тридесет и две хиляди шестдесет и два лева/ без ДДС.


 При следните условия:       

1. До участие се допускат физически и юридически лица.

2. Депозит за участие в търга, за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.

3. Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.

4. Срок за закупуване на тръжната  документациядо 16.00 часа на:

-   23.03.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

-   30.03.2015г.– за втора дата за провеждане на търга.

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.4, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

5. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

-    24.03.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;

-   31.03.2015г. – за втора дата за провеждане на търга.

6. Дата, час и място за провеждане на търга:

- Първа дата за провеждане – 25.03.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

- Втора дата за провеждане – 01.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.5 – 31.03.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


 


                                          


 


 


                                                КМЕТ на Община Несебър:        /П/

       /Н.Димитров/Публикувано на 04 Mar 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове