ЗАПОВЕД

№605/14.04.2016 г.


На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №114 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет - Несебър,ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.186.163 по кадастралната карта на гр.Обзор, находящ се в м.”Ираклия Нераки”, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Нива, категория при неполивни условия V, на площ от 3 000 кв.м.“, при съседи: 53045.186.16; 53045.186.2; 53045.186.162; 53045.182.157; АОС№6342/29.01.2016г.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2.Начална тръжна продажна цена – 13 552,00лв. /тринадесет хиляди петстотин петдесет и два лева/ без ДДС.
3.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна продажна цена – 1355,20лв. /хиляда триста петдесет и пет лева и двадесет стотинки/.
4.Стъпка за наддаване в търга – 1 000 лв. /хиляда лева/.
5.Срок за закупуване на тръжната документация– до 16.00 часа на:
5.1. 05.05.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
5.2. 14.05.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
6.1. 09.05.2016 г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 16.05.2016 г. за втора дата за провеждане на търга;
7.Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1.Първа дата за провеждане - 10.05.2016 г. от 10.30 часа в сградата на Общината.
7.2.Втора дата за провеждане – 17.05.2016 г. от 10.30 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. - 30.03.2016 г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.Виктор Борисов:
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Зап.№1861/16.11.2015г. и заявление с вх. №245/14.04.2016г. в ОбС-Несебър/

Съгласувал:…………………………………………………………..
Изготвил: Антоанета Стоева, мл.експерт, отдел „Общ.собственост”Публикувано на 18 Apr 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове