ЗАПОВЕД
№607/14.04.2016г.На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №140 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет - Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.233 по кадастралната карта на с.Кошарица, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, на площ от 6 812кв.м, при съседи поземлени имоти 39164.17.967; 39164.17.966; 39164.17.961; 39164.17.151; 39164.17.224; АчОС №2352/22.03.2006г., при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2.Начална тръжна годишна наемна цена - 240.00лв. /двеста и четиридесет лева/ без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга – 20 лв. /двадесет лева/.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 24.00лв. /двадесет и четири лева/.
6.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
6.1. 05.05.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 14.05.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. 09.05.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 16.05.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
8.Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1.Първа дата за провеждане - 10.05.2016г. от 11.00 ч. в сградата на Общината.
8.2.Втора дата за провеждане – 17.05.2016г. от 11.00 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 09.05.2016г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

ВИКТОР БОРИСОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
съгласно заповед №1861/16.11.2015г.
и заявление вх.№245/14.04.2016г.
Публикувано на 18 Apr 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове