ЗАПОВЕД № 439/ 14.03.2018г.

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.30, ал.2, чл.69 ал.1 и във вр. с чл.80, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър в изпълнение на Решение № 511 от Протокол № 15/15.03.2017г. на Общински съвет – Несебър и Протокол от 19.02.2018г. на комисия, назначена със заповед №352/19.02.2018г на Кмета на община Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе ПОВТОРЕН публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост: 16бр. /МПС-ва и ППС-ва/, с намаление на началната тръжна цена с 40% от обявената в първия търг, на основание чл.80, ал.3 от Наредба №5 на Общински съвет Несебър:При следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2.Срок за получаване на тръжната документация– до 16.00 часа на:
2.1. 23.03.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
2.2. 10.04.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се получава с лична карта срещу подпис от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.2.1 и т.2.2.
3. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
3.1. 30.03.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
3.2. 13.04.2018г. за втора дата за провеждане на търга;

4.Възможност за извършване на физически оглед на автомобилите в присъствието на длъжностно лице от Общинска администрация –Несебър:
4.1. за първа дата -29.03.2018г. от.09.00ч-12.00ч на същия ден;
4.2. за втора дата- 12.04.2018г. от 09.00ч.-12.00ч. на същия ден;
Огледите на място се извършват в гр.Несебър, паркинг на сграда на БКСО /срещу гробищен парк-Несебър/

5.Дата, час и място за провеждане на търга:
5.1.Първа дата за провеждане – 02.04.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
5.2.Втора дата за провеждане –16.04.2018г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.3.1. - 30.03.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат за съответната позиция.
Настоящата заповед отменя заповед №396/28.01.2018г.на Кмета на Община Несебър.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ¬¬¬¬¬¬¬¬----- п---------
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ


Изготвил : Т.Иванова ------ п--------


Публикувано на 19.03.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове