З А П О В Е Д
№506/27.05.2020г.На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №123 от Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.5 по КК и КР на с.Оризаре, м.”Сувата”, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, категория на земята ІV, на площ от 4666кв.м., АОС №3781/18.02.2010г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53822.12.4, 53822.12.6, 53822.13.301, 53822.12.487 по КК и КР на с.Оризаре, при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна наемна цена : 160,00лв. /сто и шестдесет лева/ без ДДС.
3.Срок за отдаване –10 /десет/години.
4.Стъпка за наддаване в търга: 10,00лв. /десет лева/.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна наемна цена, а именно 16,00лв. / шестнадесет лева /.
6. Специфично условие : Имотът да се използва за отглеждане на животни.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 18.06.2020г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 25.06.2020г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 19.06.2020г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 26.06.2020г. за втора дата за провеждане на търга;


9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 22.06.2020г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 29.06.2020г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 19.06.2020г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 01.06.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове