ОП"СПОРТНИ ИМОТИ"
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Управление и стопанисване на предоставените му общински имоти, спортни обекти и съоръжения или части от тях, изразяващи се в приемането и предаването на същите за ползване;   Контрол по изпълнението на сключените от община Несебър договори за отдаването им под наем, осигуряване на своевременно събиране на наемите и другите приходи от имотите; Подготвяне на пълната документация, ведно със съответните действия за прекратяване или разваляне на сключени договори, относно предоставените му за управление имоти;  Изпълнение на заповедите за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, които се владеят или държат без правно основание от трети лица, не се използват по предназначение или необходимостта от тях е отпаднала; Създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти и съоръжения - общинска собственост от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет - Несебър.