Новини:


Събитие на тема: „Правила за толерантност! Различни заедно!“ се състоя в ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Кошарица. То бе организирано с ученици от 1 – 7 клас, а водещ срещата бе представител на МКБППМН към Община Несебър. Целта на проявата бе децата да осмислят какво е толерантност, защо е важна тя в отношението ни с другите и към света около нас.
Публикувано на 26.01.2023 от Пресцентър Община Несебър
Powered by CuteNews

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Местоположение: гр. Несебър,  ул. “Любен Каравелов“ №1  /в двора на училището/
Пунктове за раздаване на храна:
гр.Обзор, ул. „Васил Левски“ №2 /в Детската градина/
к.к  Слънчев бряг, кв. „Чайка“  №115 /в Детската градина/
гр. Свети Влас,  ул. “Илинден“/бившият пенсионерски клуб/
с. Равда, ул.“Македония“ №2 /в Кметството/
с. Кошарица,  Кметството
с. Гильовца,  ул. “Янко Андонов“ №51а
с. Оризаре,  ул. “Христо Ботев“ №11 /в Здравна служба/
с. Тънково,  Кметството
Услуги/дейности: ДМК  предоставя храна на деца от 10/десет/ месеца до 3/три/години.

Необходими документи:

1. Писмено заявление по образец
2. Копие от акта за раждане на детето
3. Медицинска бележка от личния лекар за хранителния режим  на детето
Документите се подават в Центъра за административно и информационно обслужване в Община Несебър, офис №2, гише №1.
Закупуването на купоните се извършва всеки делничен ден от 11.30 до 12.30 часа на мястото на раздаване на храната.
Стойността на един храноден за родители с постоянен адрес в община Несебър е 2.00лв.
Стойността на един храноден за родители,които нямат постоянен адрес в община Несебър е 4.00лв.
Раздаването на храната се извършва от 11.30 до 12.30часа.

СЕДМИЧНО МЕНЮ:
Деца от 10 месеца до 1 година
Деца от 1 до 3 години
На територията на Община Несебър Домашен социален патронаж съществува от 1986 година с капацитет 31 души, към настоящия момент капацитетът е 220 души. Обслужва лица от гр. Несебър, селата Равда, Тънково, Оризаре, Гюльовца, Кошарица ,к-с Сл. Бряг и гр.Св. Влас.

1. Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на лица над 60-годишна възраст, придобили право на пенсия за изслужено време и старост, затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират обслужването си в дома; на хора с увреждания с определена 71 и над 71% неработоспособност и деца с увреждания.

2. Социалните услуги са:
- доставяне на топла и питателна храна в дома, по личен избор от месечно меню и при спазване изискванията на Закона за храните;
- почистване на помещението,в което живее лицето;
- пазарене , заплащане на ел. енергия, вода, телефон, със средства на лицето;
- съдействие за получаване на техническо помощно средство;
- съдействие за поддържане на социални контакти;
- помощ при разрешаването на здравни и битови проблеми;
- съдействие за настаняване в специализирани институции след изчерпване на всички възможности за предоставяне на услуги в общността;
- съдействие при организиране на свободното време;

3. Месечната такса за ползване на социалната услуга се заплаща в размер на реалната издръжка на едно лице, след 10-то число на месеца, следващ месеца, през който се е хранило лицето. Таксите се събират по домовете срещу квитанция.

4. Необходимите документи за записване се подават до управителя на Домашен социален патронаж гр. Несебър и са следните:
- Заявление по образец;
- декларация по образец;
- медицинско удостоверение по образец за общото здравословно състояние на лицето, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания;
- 1 бр. снимка;
- лична карта, нотариален акт /за справка/
- за деца и възрастни с физически и/или умствени затруднения
удостоверение от ЛКК или експертно решение на ТЕЛК за определена група инвалидност.

5. Адрес, телефон и лице за контакти:
Домашен социален патронаж се намира в гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 6
Телефонът за връзка е 0554/4-20-05. Лицето, с което можете да установите контакт е управителя Йонка Георгиева.

                        ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”-ГР.НЕСЕБЪР

Център за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице” е разкрит от Община Несебър на 30.05.2008г.
ЦСРИ-гр.Несебър представлява комплекс от социални услуги за подкрепа на индивидуалното развитие, създаване, поддържане и разширяване на  социалните умения, както и за обучение за водене на      самостоятелен начин на живот на деца с увреждания, деца със специфични образователни потребности и речеви нарушения, и на техните семейства в община Несебър .Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности.
Капацитетът на Центъра е 30 деца.

ЦЕЛИ
•Осигуряване качество на живот за децата със специфични потребности чрез предоставяне на социални услуги, подпомагаща тяхната социална интеграция
•Постигане на практическа и социална  автономност. Развитие на познанието и        интелектуалния потенциал на потребителите на социалната услуга
•Осъществяване на корекционно-компенсаторна работа с деца с увреждания и специфични образователни потребности
•Подпомагане интеграцията на децата чрез придобиване на знания и умения за справяне съобразно образователните и социалните им          потребности
●Оказване на подкрепа на родителите/законните представители на децата с увреждания и на техните близки в морален и социален аспект
●Привличане на повече обществена подкрепа в интерес на децата със специфични потребности и техните семейства

                                      МИСИЯ

Мисията на ЦСРИ-гр.Несебър е подпомагане на децата със специфични потребности на възраст от 3 до 18 години и на техните семейства в процеса на интеграция и пълноценна социална реализация в обществото.

ЦЕЛЕВИ  ГРУПИ
Основните целеви групи на ЦСРИ “Слънчице” са деца от 3      до   18 години с физически и умствени увреждания       /лека и средна степен на умствена изостаналост,    Детска церебрална   парализа,   Синдром на Даун,      множествени         увреждания и др. /, Генерализирани  разстройства в развитието /аутизъм/;   образователни     затруднения и речеви нарушения.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЦСРИ се финансира като социална услуга в общността чрез бюджета на Община Несебър.
Предлаганите социални услуги в ЦСРИ са:
●Консултативни дейности—насочени към кандидат-потребителите и към техните близки:
-предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена
- консултативна работа чрез предоставяне на практически указания и насоки с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия
-работа със семейството на детето-потребител: привличане и оказване на подкрепа на родителите/законните представители/ и на близките, които полагат грижи за детето с цел активно съдействие и поемане на задачи за подкрепа на детето в домашна среда
●Терапевтични дейности и обучителни практики /логопедична, психологическа, занимателна и игрова терапия в Монтесори среда, занимания в мулти-сензорна среда/—имат индивидуална насоченост и целят да развият и/или да създадат умения, които са нарушени или загубени
●Рехабилитационни  дейности /двигателна, социална, психологическа, логопедична и специално-педагогическа рехабилитация/—насочени към възстановяване и социална интеграция
Социалната услуга “ЦСРИ” е доброволна, предлага се почасово и е безплатна за децата-потребители.

ПЕРСОНАЛ
В ЦСРИ работи екип от 9 души:
директор, 2-ма социални работници, логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, помощник-възпитател и шофьор

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ЦСРИ”
Желаещите да ползват социалната услуга трябва да живеят и да имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Несебър. Заявление се подава в Отдел ”Закрила на детето” /ОЗД/-гр.Несебър към Дирекция за социално подпомагане /ДСП/-гр.Поморие, която е компетентния орган за издаване на направление за ползване на   социални услуги.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
●Направление за ползване на социалната услуга, издадено от Дирекция за социално подпомагане-гр.Поморие 
●Копие от Удостоверение за раждане на кандидат-потребителя
●Документ за самоличност /лична карта/ на родител/настойник/попечител—за справка
●Копие от ЛКК, ЕР на ТЕЛК/НЕЛК—ако има такова
●Договор
●други /по преценка на доставчика/

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ЦСРИ “Слънчице” се намира в гр.Несебър, на ул.”Струма” 14 и обитава част от първия етаж на жилищна сграда, който е общинска собственост. Центъра има обособено парк място за служебния автомобил със съответната маркировка.
Центъра разполага със следните специализирани кабинети и зали:
●Кабинет на Директора и социалните работници
•Кабинет за индивидуална работа  с логопед
•Кабинет за индивидуална работа с психолог
●Зала за специално-педагогическа и групова
работа в Монтесори среда
•Зала за двигателна рехабилитация
•Зала за мулти-сензорни занимания

 

ЗА КОНТАКТИ:

8230 гр. Несебър
ул.”Струма” № 14

тел.: 0554/ 46032
моб.: 0893/ 303 764
e-mail:csri_nessebar@abv.bg


Промени в Закон за хората с увреждания относно социална пенсия за инвалидност

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ

Декларация образец еднократна финансова помощ


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ /ЦСРИ/ „СЛЪНЧИЦЕ” - НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2021Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за дейността на Център за обществена подкрепа - гр.Несебър период: 01.01.2021г. – 31.12.2021г.
БЪРЗ ДОСТЪП: