ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

СПИСЪК НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

РЕГИСТЪР ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ

РЕГИСТРИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА за 2019-2021 г.

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА за 2022г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ