Инфоцентър:

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2733/24.03.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №27/10.03.2017г. на Елена Атанасова Маркова, Живка Станиславова Маркова и Атанас Станиславов Марков за „Промяна предназначението без строителни работи на таванско помещение №6 в ателие за индивидуална творческа дейност” в УПИ І-общ. кв.56 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.424 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 24.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ПРЕРАБОТКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ" В УПИ ІІІ-А, КВ.24
/61056.502.575/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение

за обект "Масивна ограда с
височина до 2,20м., с.о. Инцараки, кв.2 , УПИ ІІ-474, ПИ 11538.504.474.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1840-001/22.03.2017г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за „Преработка на одобрен проект за обект „Външно ел. захранване на Културен дом в ПИ 51500.502.149 /УПИ І-общ. кв.67/ по КК на гр.Несебър: БКТП 20/0,4кV, 2х800кVА в ПИ 51500.502.149 /УПИ І-общ. кв.67/ по КК на гр.Несебър.
Кабел 20кV, тип NA2xS(F)2Y 3x(1x185)мм² от съединителни муфи на съществуваща кабелна линия 20кV ТП”Хладилник „ – ТП”Карамел” до БКТП-нов.
Кабели ниско напрежение /2 броя/, тип NAY2Y-J 4х185SMмм² от ТНН на БКТП-нов до ново електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано на фасадата на БКТП-нов”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2556-001/22.03.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 51500.84.27 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2261-001/22.03.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на семеен хотел за сезонно ползване в ПИ 51500.84.7 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1764-001/22.03.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Вътрешно преустройство на съществуващ тризонет /с идентификатор 51500.510.110.1.100/ с цел обособяване на апартамент и мезонет” в имот с идентификатор 51500.510.110 по КК на гр.Несебър, м.”Акротирия”, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1527-001/22.03.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Разделяне на магазин в партера на жилищна сграда на три броя магазини за промишлени стоки” в имот с идентификатор 51500.502.286 по КК на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2591-001/22.03.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда, заведение за бързо хранене, плътна ограда и басейн до 100куб.м. в имот с идентификатор 51500.83.33 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”, община Несебър, област Бургас”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 следваща»

Content Management Powered by CuteNews