Инфоцентър:

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3598/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №71/30.03.2017г. на „БУЛ 23”ООД представлявано от Радослав Ангелов Ангелов за „Разделяне на магазин в партера на жилищна сграда на три броя магазини за промишлени стоки” в УПИ VІІІ кв.78 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.286 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.286.5.113.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3595/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №107/21.04.2017г. на „Бисер”ЕООД за „Преустройство на съществуващ самостоятелен обект в ЗОХ, магазин за хранителни стоки и офиси” в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за обекта 51500.502.133.3.17.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3597/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №60/27.03.2017г. на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД и Етажна собственост на сграда с адрес гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №45 за „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100МHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №BGS0164.A004”KAKAO” ” в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.6.37.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова


Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-3596/24.04.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №59/27.03.2017г. на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД и „ВИГО ГРУП”ООД за „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100МHz на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД №BGS0286.A001”VIGO” ” в УПИ VІІ кв.54”А” по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.447 по кадастралната карта на гр.Несебър, с идентификатор за сградата 51500.502.447.4 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. КараджоваПубликувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-3591/24.04.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Валентина Василева Дайкова и Димитринка Василева Казакеу, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ и УПИ ХІІ в кв.36 по плана на с.Оризаре.
Проектът касае промяна плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ и УПИ ХІІ в кв.36 по плана на с.Оризаре.Съгласно приложения документ за собственост Дамяна Канева Събева е собственик на ПИ 53822.501.334по КК на с.Оризаре.
Имот с идентификатор 53822.501.334 с площ 1347кв.м по действащия регулационен план на с.Оризаре е разделен на два урегулирани имота- УПИ ІІ и ХІІ в кв.36. С представеното задание от УПИ ІІ и УПИ ХІІ, представляващи имот с идентификатор по КК 53822.501.334 се обособяват нови УПИ ІІ с площ 748кв.м и УПИ ХІІ с площ 597кв.м, като границите на новите УПИ съвпадат с имотните граници по КК, а междинната регулационна граница се провежда по съществуващите сгради. Промяната води до частично изменение на границите и площите на съседните УПИ, съгласно приложение площен баланс.
Предвижда се за двата новообразувани УПИ свързано основно застрояване и допълващо едноетажно застрояване за УПИ ІІ към УПИ ХІ и за УПИ ХІІ към УПИ ІІІ.
Новообразуваните УПИ са с отреждане „За жилищно строителство“, максимална височина на застрояване Н<10,00м и показатели както следва: Кинт.=40%, Кпл.=1,20 и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление относно инвестиционно предложение относно обект:

Външно
Ел.захранване на жил.сграда в ПИ 51500.503.162 по КК на гр. Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление относно инвестиционно предложение относно обект:

Външно
Ел.захранване на сграда в ПИ 11538.2.144 по КК на гр. Свети Влас
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3501/20.04.2017г. от

"Дезинтегратор" АД, ЕИК 123020792, представлявано от Живко Николов Иванов,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда-
секция А и жилищна сграда - секция Б" в УПИ V-301, кв.4103 с идентификатор
51500.507.634 по
плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ПУП-ПП" ЗА КПС С ТЛАСКАТЕЛ КЪМ РШ67 ОТ
СЕЛИЩНАТА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА С.ТЪНКОВО ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ "СЪНИ ДЕЙ 5", "СЪНИ ДЕЙ 6" И "СЪНИ БИЙЧ ВИЛИДЖ И СПА", ЗА ПИ 73571.49.207 ПО КК НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 523/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 14/ 10.04.2017г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар. Обектът е с приблизителни размери:дължина 67.50 м, ширина 7.50 м, и височина около 2.50 м., от дървена конструкция, състояща се от вертикални дървени греди с размери 0.10 м/0.10 м/2.40 м, замонолитени през около 3.00 м. по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 67.50/7.50 м, с дебелина около 0.10 м.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 следваща»

Content Management Powered by CuteNews