П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2018 г.

>>МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

>>С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г. 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР - 2007 - 2013
Основната стратегическа цел на развитието на община Несебър е:


ДА ПОСТИГНЕ СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПРИ СЪХРАНЕН ЕКОЛОГИЧЕН БАЛАНС.


Визията за развитие на общината:

Община Несебър – просперираща зона на мъдра икономика, стъпила върху устойчив туризъм, плодородни земи, морето и уникалната привлекателност на крайбрежието си, зона, осигуряваща сигурност, богата духовност, съхранена околна среда и висок жизнен стандарт на своите жители.

Приоритети:
Приоритет 1. Развитие на устойчив туризъм
Приоритет 2. Създаване на диверсифицирана, високопродуктивна иекологично чиста индустрия
Приоритет 3: Развитие на балансиран аграрен сектор, интегриран с хранително-вкусова индустрия и туризъм
Приоритет 4. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена околна среда
Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и социално сближаване
Приоритет 6. Укрепване на институционалния и административен капацитет на общината

>> Изтегли - пълният план за развитие на общината файл с размер: 58 MB формат: pdf