АРХИВ:

Профил на купувача Отиди на: начална страница | новини | обяви | отдели | |

<< НАЗАД

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
Гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, тел. 0554/ 29370
СЪОБЩЕНИЕ

На 05.08.2014 г. от 10.00ч. в сградата на Общинска администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областна и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”,

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Комисия за разглеждане, оценяванеи класиране на оферти за участие

Публикувано на 04 Aug 2014 от Пресцентър община Несебър

 
ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл.3,ал.1,т.2, чл.7,т.1,и чл.14, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 57/16.07.2014г. се открива процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план и план за дейностите по опазване на горите от пожари на Общински горски фонд на Община Несебър”

Цялата документация е налична в профила на купувача на община Несебър nessebarinfo.com

За допълнителна информация: телефон 0554 42443, лице за контакт : Таня Козарова

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ


Публикувано на 16 Jul 2014 от Пресцентър община Несебър

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Проучвателни и проектни работи за обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър”


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

ОБХВАТ НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ:


Публикувано на 14 Jul 2014 от Пресцентър община Несебър

 
ДО
„ИМЕОН софтуер” ООД, ЕИК: 8315559166,
със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Овча Купел 2”, бл. 12, х. Б, ет. 4 ,
представлявано от
Емил Божинов – Управител

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 52/ 02.07.2014г. на Кмета на Община Несебър за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка: „Предоставяне правото на ползване върху модул „Управление на проекти и договори”, част от интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН, Ви отправяме покана за участие в договарянето

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата поръчка „Предоставяне правото на ползване върху модул „Управление на проекти и договори”, част от интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН.


ПОКАНА

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - РЕШЕНИЕ № 52/02.07.2014г.

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ № 55/10.07.2014г.

Публикувано на 03 Jul 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews