Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-3482 от 16.05.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Величка Лазарова Бояджиева – заинтересувано лице /собственик на ПИ 51500.83.09 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”/ и н-ци Георги Христов Сталев - заинтересувано лице /собственик на ПИ 51500.83.10 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу”/, че със Заповед N 357 от 13.05.2009г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - парцеларен план за обект водопровод и канализация за захранване на имот с идентификатор 51500.83.14 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, преминаващ през имоти с идентификатори 51500.77.38 /полски път – собственост на Община Несебър/ и 51500.77.50 /полски път – собственост на Община Несебър/.
Заповедта и проекта за ПУП - парцеларен план се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс" N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувана на 19 May 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 3571 /19.05.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Никола Дойчев Стайков от с.Кошарица, заинтересована страна, че със заповед N307/23.04.2009 год. е одобрен частичен ПУП- План за застрояване за имот ПИ 39164.29.2 в месност “Дренака”, землище с.Кошарица,/съседен на Ваш имот/ с отреждане на имота за “Жилищно строителство”, с устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=1.20, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс" N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 19 May 2009 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N .351/12.05.2009 г.
На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водното спасяване и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба 11/24.02.02 г. на М-вата на здравеопазването и околната среда и водите и Решение N338 / 26. 05. 08 г. на Министерски съвет
ЗАПОВЯДВАМ:
На основание чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и Решение N 338 / 26.05.08г. на Министерски съвет на Република България, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици , открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2009 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел П на Наредбата, а именно:
Публикувана на 18 May 2009 от Пресцентър Община Несебър
I. Максимално обезопасяване:
1. Морски плаж „Обзор- мотела"
2. Морски плаж „Обзор- юг"
3. Морски плаж „Обзор- централен"-
4. Морски плаж „Емона- Бунарджика"
5. Морски плаж „река Вая"
6. Морски плаж „Иракли"
7. Морски плаж „Елените"
8. Морски плаж „ Козлука"
9. Морски плаж „ Робинзон"-
10. Морски плаж „Св. Влас -Манастира"
11.Морски плаж „Св. Влас - Къмпинга"
12.Морски плаж „ Св. Влас-изток"
13.Морски плаж " Св. Влас- Нов плаж "
14.Морски плаж „ Св. Влас-Болницата"
15.Морски плаж „ Делфин „
16.Морски плаж „ Слънчев бряг- север"
17. Морски плаж „Слънчев бряг- централен"
18. Морски плаж „Слънчев бряг- юг"
19. Морски плаж „ Несебър-изток" .
20. Морски плаж „Несебър- стар град „ /при Буната /
21. Морски плаж „ Несебър- юг „
22. Морски плаж „Равда -централен"
23. Морски плаж „ Равда - Национален детски комплекс"
24. Морски праж „ Равда- ХТИ „
25. Морски плаж „ Равда- НСА"
26. Морски плаж „ Равда- Олимпийски надежди „
27. Морски плаж „ Равда- Академика „
28. Открит плувен басейн- „Аква парк - Равда „
29. Открит плувен басейн- „Аква парк- Слънчев бряг „
30. Открит плувен басейн- „Аква парк- Елените „
31. Морски плаж „Обзор - детски лагери”
Открити плувни басейни-във всички хотели в Слънчев бряг и град Несебър
Публикувана на 18 May 2009 от Пресцентър Община Несебър
II. Средно обезопасяване
1. Морски плаж „Смирките”
2. Морски плаж „Емона-юг”

ПI. Минимално обезопасяване

1. Река „Перперидере"
2. Река „Козлука „
3. Река „Хаджийска „
4. Река „Двойница”

I. Обявявам сезона за къпане през лято 2009 г. от 01.06.2009 г. до 30.09.2009 г. за всички плажове с действаща легитимна концесия до момента на издаването на заповедта и за тези участвали в конкурса след 01.07.2009 г., с изключение на:
Морски плаж „ Слънчев бряг- север", Морски плаж „Слънчев бряг- централен", Морски плаж „Слънчев бряг- юг", за които сезонът за къпане се определя от 15.05.2009 г. до 30.09.2009 г.
II. Стопаните на водните площи и плажни ивици да спазват най- строго всички изисквания на Наредбата, като осигурят водното спасяване, медицинско осигуряване и санитарно-хигиенното обезпечаване на обектите съгласно Закона за Черноморското крайбрежие.
III. Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, носят административно - наказателна отговорност по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по- тежко наказание.
IV. Заповедта следва да бъде поставена на видно място в общинската администрация и други обществено достъпни места и се обяви чрез медиите. Копие от заповедта да се изпрати до Областна администрация гр.Бургас, Обл. съвет на БЧК, РИОКОЗ, РПУ -Несебър, собствениците на водни обекти, кметовете по места и директорите на училища.
V. Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Комисията по проблемите на водното спасяване, назначена със заповед N 311/ 27.04.2009г.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:
/ Н. ДИМИТРОВ/
Публикувана на 18 May 2009 от Пресцентър Община Несебър
Дата: 07.05.2009 г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Неда Кирилова Новакова, гр.Бургас, ул”Ивайло” ¹5 и Мария Костадинова Аврамова, гр.Бургас, ул.”Цар Калоян” ¹ 70, ет.4 – заинтересувано лице, че със заповед ¹274/03.04.2009г.
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.¹94-00-3188 от 07.05.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Неда Кирилова новакова и Мария Костадинова Аврамова, че със заповед ¹ 274/03.04.2009г. е одобрен проект за частичнен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.55 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас
Заповедта и проекта за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувана на 07 May 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>