Вие сте тук: Икономика >> Архив КонкурсиO Б Я В Л Е Н И Е
Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед N.1112/19.08.2010 година

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на служител при следните условия:

1. Длъжност – Началник управление ”Социални грижи и услуги”
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование: висше – мениджмънт и специализация – социални дейности;
Публикувано на 24 Aug 2010 от dimitar_kw
O Б Я В Л Е Н И Е
Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавен служител и заповед N 772/28.06.2010 година
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител при следните условия:
1. Длъжност – Финансов контрольор
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование: висше – икономика – с придобита правоспособност и стаж в областта на счетоводството и финансите;
Публикувано на 01 Jul 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - З А П О В Е Д N 494 гр.Несебър 21.05.2010г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба N5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение N967 от Протокол N26/29.04.2010г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе конкурс за отдаване под наем на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.501.451 по кадастралната карта на гр. Несебър, съгласно приложена схема.
Публикувано на 22 May 2010 от dimitar_kw
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - З А П О В Е Д N493 гр.Несебър 21.05.2010г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба N5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение N966 от Протокол N26/29.04.2010г. на ОС – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе конкурс за отдаване под наем на щандове, находящи се в общинска сграда – частна общинска собственост, с идентификатор N 51500.501.328.2 по кадастралната карта на гр.Несебър, АОС N1941/29.04.2004г., находяща се на ул.”Митрополитска” N15, УПИ I, кв.6 по плана на гр.Несебър – стара част, както следва :
Публикувано на 22 May 2010 от dimitar_kw

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


_ІІ_ІІ_ІІ

Официален сайт на Община Несебър. Всички права запазени!