ЗАПОВЕД


№186/11.03.2016 г.


На основание  чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ  на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №95 от Протокол №4/29.01.2016г. на Общински съвет - Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


   Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор  39164.17.1026 по кадастралната карта на с. Кошарица, находящ се в местността ”Под село“, с трайно предназначение “Земеделска” и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория VІІІ /осма/, на площ от 4999 кв.м, АОС №6336/07.01.2016 г., при съседи: поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39164.17.610, 39164.17.567, 39164.17.577.

При следните условия:

1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.

2.Начална тръжна продажна цена – 25 610,00лв. /двадесет и пет хиляди  шестотин и десет лева/ без ДДС.

3.Депозит за участие  в търга, представляващ 10% от  началната тръжна продажна цена – 2 561,00лв. / две хиляди петстотин шестдесет и един лева/.

4.Стъпка за наддаване в търга – 2 000 лв. /две хиляди лева/.

5.Срок за закупуване на тръжната документация–  до 16.00 часа на:

5.1.  29.03.2016г. за първа дата за провеждане на търга;

5.2.  05.04.2016г. за втора дата за провеждане на търга;

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена  в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа  на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

6.1. 30.03.2016 г. за първа дата за провеждане на търга;

6.2. 06.04.2016 г. за втора дата за провеждане на търга;


7.Дата, час и място за провеждане на търга:

7.1.Първа дата за провеждане - 31.03.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общината.

7.2.Втора дата за провеждане – 07.04.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. - 30.03.2016 г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


 


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 16 Mar 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове