ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД №1767
гр.Несебър, 03.09.2015г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №1258 от Протокол №33/26.08.2015г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост, както следва:
-Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.2 по КК и КР на с.Приселци, м.“Селото“, с НТП- „Нива“ на площ от 3612кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 58431.112.3; 58431.112.12; 58431.114.53; 58431.112.1; АчОС№4710/03.06.2011г.;
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.5 по КК и КР на с.Приселци, м.“Реката“, с НТП- „Нива“ на площ от 8729кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 58431.112.12; 58431.112.10; АчОС№4711/03.06.2011г.;
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.6 по КК и КР на с.Приселци, м.“Реката“, с НТП- „Нива“ на площ от 8459кв.м, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 58431.112.12; 58431.112.10; 58431.112.11; 58431.114.53; АчОС№4712/03.06.2011г.;
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.
2.Начална тръжна годишна наемна цена, както следва:
- За поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.2 по КК и КР на с.Приселци, в размер на 94.00лв. /деветдесет и четири лева/ без ДДС;
- За поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.5 по КК и КР на с.Приселци, в размер на 228.00лв. /двеста двадесет и осем лева/ без ДДС;
- За поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.6 по КК на с.Приселци, в размер на 221.00лв. /двеста двадесет и един лева/без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга – 5 лв. /пет лева/.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от определената начална тръжна годишна наемна цена, както следва:
- За поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.2 по КК и КР на с.Приселци, в размер на 9.40лв. /девет лева и четиридесет стотинки/;
- За поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.5 по КК и КР на с.Приселци, в размер на 22.80лв. / двадесет и два лева и осемдесет стотинки/;
- За поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.112.6 по КК на с.Приселци, в размер на 22.10лв. / двадесет и два лева и десет стотинки/;
6.Специфично условие : Имотите да се използват за земеделски нужди.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 23.09.2015г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 30.09.2015г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 24.09.2015г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 01.10.2015г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 25.09.2015г. от 10.45 ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 02.10.2015г. от 10.45 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 24.09.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
Николай Димитров

Публикувано на 07 Sept 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове