О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №1772
Гр.Несебър 03.09.2015г.


На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1261 от Протокол №33/26.08.2015г. на Общински съвет -Несебър

З А П О В Я Д В А М :

1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор №39164.502.554 по кадастралната карта на с.Кошарица, на площ от 425кв.м, представляващ УПИ ХХ в кв.20 по плана с.о.“Чолакова чешма“, АчОС№6238/16.07.2015г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м, при следните условия:
- Начална тръжна цена в размер на 17 900лв. /седемнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС,
- Стъпка за наддаване – 1000лв./хиляда лева/;
- Депозит за участие – 1 790лв./ хиляда седемстотин и деведесет лева /.
2. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, лично или чрез изрично упълномощено от участника лице.
3. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
- 23.09.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;
- 30.09.2015г.– за втора дата за провеждане на търга.
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.3, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане.
4. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
4.1. - 24.09.2015г.– за първата дата за провеждане на търга;
4.2. - 01.10.2015г.– за втора дата за провеждане на търга.
5. Дата, час и място за провеждане на търга:
- Първа дата за провеждане – 24.09.2015г.от 11.15ч. в сградата на Общината.
- Втора дата за провеждане – 02.10.2015г.от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.4.1 – 24.09.2015г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


КМЕТ на Община Несебър: п
/Н.Димитров/


Публикувано на 08 Sept 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове