О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №18
гр.Несебър, 08.01.2016г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС ,чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №32 от Протокол №3/14.12.2015г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на на Обект №3, находящ се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, върху имот с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър със закрита площ – 71.00 кв.м., открита площ – 34.00 кв.м, АОС №2159/24.02.2005г., при следните условия:
1. Начална тръжна годишна наемна цена, определена съгласно чл.24, от Наредба №5 на ОбС – Несебър и Приложение №1 т.ІІ-7 към нея, в размер на 24 561 лева /двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и един лева/с ДДС.
2. СРОК за отдаване под наем - 5 /пет/ години.
3. Депозит за участие в търга - 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, в размер на 2 456.10 лв. /две хиляди четиристотин петдесет и шест лева и 0.10ст./.
4. Стъпка за наддаване – 500 лв. /петстотин лева/
5. Специфично условие:
Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
- За първата година от наемния период:
І - ва вноска при подписване на договора,
ІІ - ра – вноска до 31 май на текущата година.
- За следващите наемни години:
І - ва вноска до 30 септември на текущата година,
ІІ - ра – вноска до 31 май на текущата година.
6. До участие в търга се допускат: физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа
7.1. На 01.02.2016г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 08.02.2016г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 02.02.2016г. – за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 09.02.2016г. – за втора дата за провеждане на търга;
9. Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1. Първа дата за провеждане – 03.02.2016г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 10.02.2016г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 02.02.2016г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.КМЕТ НА ОБЩИНАТА:……………………
/Н.Димитров/Публикувано на 12 Jan 2016 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове