ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД №22
гр.Несебър,08.01.2016г.На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №78 от Протокол №3/14.12.2015г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на поземлени имоти, както следва:
1. Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 17.498дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2913/08.01.2009г., при съседи поземлени имоти 73571.31.3; 73571.31.50; 73571.31.4; 73571.31.51; 73571.31.2;
2. Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 4.684дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория, АОС №2914/08.01.2009г. при съседи поземлени имоти 73571.31.1; 73571.31.4; 73571.31.64; 73571.31.51;
3. Поземлен имот с кад.№73571.31.3, по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Бабини драки“, на площ от 5.687дка, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя”, ІХ категория , АОС №2915/08.01.2009г. при съседи поземлени имоти 73571.31.50; 73571.31.4; 73571.31.1.
При следните условия:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, на базата на обработвани от тях земи.
2.Начална тръжна годишна арендна цена, определена съгласно Заповед №РД-46-311/18.03.2015г. на министъра на МЗХ, както следва:
- за първите 4 /четири/ години – гратисен период;
- за 5/пета/ до 7/седма/ година по 33 лв. за 1дка т.е:
За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 17.498дка - 577.43лв. без ДДС ;
За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 154.58лв. без ДДС;
За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка –187.67лв. без ДДС;
-за следващите години по 50лв. на 1 дка т.е
За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на с.Тънково, на площ от 17.498дка -874.90лв. без ДДС ;
За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 234.20лв. без ДДС;
За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 284.35лв. без ДДС;
3.Срок за отдаване – 12 /дванадесет/ години.
4.Специфично условие – Имотите да се използват за създаване и отглеждане на овощни насаждения.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна годишна арендна цена за първата година след гратисния период, а именно:
-За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на -с.Тънково, на площ от 17.498дка - 57.74лв.;
-За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 15.46лв.;
-За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 18.77лв.;
6.Стъпка за наддаване в търга:
-За Поземлен имот с кад.№73571.31.1 по кадастралната карта на -с.Тънково, на площ от 17.498дка - 10.00лв.;
-За Поземлен имот с кад.№73571.31.2 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 4.684дка – 5.00лв.;
-За Поземлен имот с кад.№73571.31.3 по кадастралната карта на с.Тънково на площ от 5.687дка – 5.00лв.;
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 01.02.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 08.02.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 02.02.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 09.02.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 03.02.2016г. от 10.15 часа в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 10.02.2016г. от 10.15 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 02.02.2016г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:................
Николай ДимитровПубликувано на 12 Jan 2016 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове