ЗАПОВЕД

№185/11.03.2016г.


На основание  чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №97 от Протокол №4/29.01.2016г. на Общински съвет - Несебър,

                                                


ЗАПОВЯДВАМ:


 


Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.29.51 по кадастралната карта на с.Баня, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, на площ от 2000кв.м, при съседи поземлени имоти 02703.24.204; 02703.29.50; 02703.23.73; 02703.23.72; АчОС №6268/30.09.2015г., при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.

2.Начална тръжна годишна наемна цена -  60.00лв. /шестдесет лева/ без ДДС;

3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.

4.Стъпка за наддаване в търга – 5 лв. /пет лева/.

5.Депозит за участие  в търга, представляващ 10% от  определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 6.00лв. /шест лева/.

6.Срок за закупуване на тръжната документация –  до 16.00 часа на:              

6.1.  29.03.2016г. за първа дата за провеждане на търга;

6.2.  05.04.2016г. за втора дата за провеждане на търга;

          Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”,  ВIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена  в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа  на гише №1 в    Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.        

7.1.  30.03.2016г. за първа дата за провеждане на търга;

7.2.  06.04.2016г. за втора дата за провеждане на търга;     

8.Дата, час и място за провеждане на търга:

8.1.Първа дата за провеждане - 31.03.2016г. от 10.45 ч. в сградата на Общината.

8.2.Втора дата за провеждане – 07.04.2016г. от  10.45 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 30.03.2016г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР







Публикувано на 16 Mar 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове