ЗАПОВЕД
№611/14.04.2016г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №96 от Протокол №4/29.01.2016г. на Общински съвет - Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на поземлени имоти, както следва:
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.205 по КК на с.Тънково, на площ от 2 300кв.м, м.”Дядо Ивановата чешма”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, при съседи поземлени имоти 73571.48.206; 73571.48.4; 73571.48.204; 73571.48.208, АОС № 6270/30.09.2015г.,
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.48.206 по КК на с.Тънково, на площ от 1 999кв.м, м.”Дядо Ивановата чешма”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, VІІІ категория, при съседи поземлени имоти 73571.48.207; 73571.48.4; 73571.48.205; 73571.48.208; АОС № 6272/30.09.2015г., при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
2.Начална тръжна годишна наемна цена:
За поземлен имот 73571.48.205 - 75.90лв. без ДДС.
За поземлен имот 73571.48.206 - 65.97лв. без ДДС.
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга:
За поземлен имот 73571.48.205 – 5лв..
За поземлен имот 73571.48.206 – 5лв.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от определената начална тръжна годишна цена:
За поземлен имот 73571.48.205 – 7.59лв..
За поземлен имот 73571.48.206 – 6.60лв.
6. Специфични условия:
- Имотите да се използват за отглеждане на животни.
- В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 05.05.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 14.05.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 09.05.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 16.05.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 10.05.2016г. от 11.30 ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 17.05.2016г. от 11.30 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 09.05.2016г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


ВИКТОР БОРИСОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
съгласно заповед №1861/16.11.2015г.
и заявление вх.№245/14.04.2016г.


Публикувано на 18 Apr 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове