ЗАПОВЕД
№941/27.05.2016г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и в изпълнение на Решение №195 от Протокол №6/28.04.2016г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м, представляващи: части от имот с идентификатор 51500.502.417 по КК на гр.Несебър, АОС №6371/25.03.2016г., съгласно приложената ситуация, за срок от 10 /десет/ години за поставяне на стълб за инсталиране и експлоатация на телекомуникационно съоръжение, при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250 лв. с ДДС.
2. До участие в търга се допускат лица предоставящи елекронни съобщителни услуги и притежаващи съответната индивидуална лицензия по Закона за електронните съобщения.
3. Стъпка за наддаване - 5 /пет/ лева.
4. Депозит за участие - 10 % от началната месечна наемна цена.
5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа
5.1. На 15.06.2016г. - за първата дата за провеждане на търга;
5.2. На 22.06.2016г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
6.1. На 16.06.2016г. – за първата дата за провеждане на търга;
6.2. На 23.06.2016г. – за втора дата за провеждане на търга;
7. Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1. Първа дата за провеждане – 17.06.2016г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 24.06.2016г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 – 16.06.2016г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 01 юни 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове