ЗАПОВЕД №1283/28.06.2017г.

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №523 от Протокол №16/12.05.2017г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.28.10 по КК на с.Кошарица, м.”Лонгоза”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 18 803кв.м., АОС №4259/18.01.2011г. и АОС №4857/31.08.2011г., при съседи поземлени имоти 39164.28.9; 39164.25.212; 39164.28.2; 39164.28.8.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
2. Начална тръжна годишна арендна цена – 583,00/петстотин осемдесет и три/ лв. без ДДС.
3.Срок за отдаване – 12 /дванадесет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга: 10,00/десет/ лв.
5. Депозит за участие в търга -10% от началната тръжна годишна арендна цена, а именно 58,30 лв./петдесет и осем лева и тридесет стотинки/.
6. Специфични условия:
6.1.Имотът да се използва за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.
6.2. В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 17.07.2017г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 24.07.2017г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 18.07.2017г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 25.07.2017г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 19.07.2017г. от 10.45 ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 26.07.2017г. от 10.45 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 18.07.2017г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 30.06.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове