ЗАПОВЕД №1609/02.08.2017г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и в изпълнение на Решение №567 от Протокол №18/30.06.2017г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 кв.м от самостоятелен обект – общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър – стара част на площ от 64 кв.м отреден за „Банков офис“, находящ се на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.318.1 по КК на гр.Несебър, за банкомат, при следните условия:
2. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС – в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.
3. Срок за отдаване под наем - до 31.05.2019г.
4. Специфично условие:
- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ – устройство;
5. Право до участие в търга имат юридически лица регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
6. Стъпка за наддаване – 5 /пет/ лева.
7. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна месечна цена.
8. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа
8.1. На 21.08.2017г. - за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 28.08.2017г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
9. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

9.1. На 22.08.2017г. – за първата дата за провеждане на търга;
9.2. На 29.08.2017г. – за втора дата за провеждане на търга;
10. Дата, час и място за провеждане на търга:
10.1. Първа дата за провеждане – 23.08.2017г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
10.2. Втора дата за провеждане – 30.08.2017г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1 – 22.08.2017г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 07.08.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове