З А П О В Е Д №2116/30.11.2017 год.


На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №646 от Протокол №22/26.10.2017г. на Общински съвет -Несебър

ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху общински имоти, както следва:
1. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м, за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 330 кв.м върху ½ ид. част от Застроително петно №1, цялото с РЗП – 660 кв.м и ЗП – 123 кв.м с начална тръжна цена в размер на - 44 051,90 лв./ четиридесет и четири хиляди петдесет и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.
2. Право на строеж върху 1/12 идеална част от УПИ Х, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м, за изграждане на ½ идеална част от жилищна сграда върху Застроително петно №4, цялата с разгъната застроена площ от 660 кв.м, с начална тръжна цена в размер на - 44 051,90 лв./ четиридесет и четири хиляди петдесет и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.
3. Право на строеж върху 1/6 идеална част от УПИ Х, кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.400 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1980 кв.м, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 660 кв.м и ЗП – 129 кв.м върху Застроително петно №5 с начална тръжна цена в размер на 88 103,80 лв. / осемдесет и осем хиляди сто и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.
При следните условия:
1. До участие се допускат физически и юридически лица.
2. Депозит за участие в търга, за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.
3. Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.
4. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
- 04.01.2018г.– за първата дата за провеждане на търга;
- 11.01.2018г.– за втора дата за провеждане на търга.


Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.4, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
5. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
- 05.01.2018г.– за първата дата за провеждане на търга;
- 12.01.2018г. – за втора дата за провеждане на търга.
6. Дата, час и място за провеждане на търга:
- Първа дата за провеждане – 08.01.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
- Втора дата за провеждане – 15.01.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.5 – 05.01.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


ВИКТОР БОРИСОВ /П/
Зам.Кмет „ПО и ОС”
За Кмет на Община Несебър
съгласно Заповед №1861/16.11.2015г. и
заявление вх.№571/14.11.2017г.
по регистъра на ОбС –Несебър

Съгласувал:Милена Василева, гл.юрисконсулт отдел”ПО“
Изготвил: Господинка Василева,Гл.експерт отдел“Общинска собственост“
Публикувано на 07.12.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове