ЗАПОВЕД №64/20.01.2017г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.17 ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №410 от Протокол №12/23.12.2016г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на втори етаж от сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр.Несебър, ул.“Митрополитска“ №12, гр.Несебър – стара част, актувана с АОС №463/30.04.1998г., представляващ – Каса на площ от 10.41 кв.м., съгласно приложена схема, при следните условия:
1. До участие се допускат: Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 63 /шестдесет и три/ лева с ДДС.
3. Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна месечна наемна цена – 6.30 лв.
4. Стъпка за наддаване в търга – 5 лв. /пет лева/.
5. Специфично условие: Помещението да се използва за склад на промишлени стоки, документи и др.канцеларски консумативи.
6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
6.1. 13.02.2017г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 20.02.2017г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. На 14.02.2017 г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. На 21.02.2017 г. за втора дата за провеждане на търга;
8. Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1. Първа дата за провеждане - 15.02.2017г. от 11.00 часа в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 22.02.2017г. от 11.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 14.02.2017г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/

Публикувано на 25.01.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове