ЗАПОВЕД №448/10.04.2017г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №486 от Протокол №15/15.03.2017г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури на имоти, както следва:
1. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.120.1 по КК на с.Паницово, м.”Ханска шатра”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 31 297кв.м.
2. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.84.6 по КК на с.Паницово, м.”Глогините”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 21 142кв.м.
3. Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.70.3 по КК на с.Паницово, м.”Усоето”, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия VІ, на площ от 16 771кв.м.
Търга да се проведе при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна арендна цена - определена съгласно Заповед №РД-46-268/17.03.2016г. на министъра на МЗХ, както следва:
• за първите 3 /три/ години – гратисен период;
• за останалия период на плододаване по 36лв. за 1дка т.е:
за ПИ 55350.120.1 на площ от 31,297дка – 1126,69лв. за 1 година.
за ПИ 55350.84.6 на площ от 21,142дка – 761,11лв. за 1 година.
за ПИ 55350.70.3 на площ от 16,771дка – 603,76лв. за 1 година.
3. Срок за отдаване – 12 /дванадесет/години.
4. Специфично условие :
Имотите да се използват за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.
5. Депозит за участие в търга -10% от началната тръжна годишна арендна цена, а именно:
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.120.1 по КК и КР на
с.Паницово – 112,67лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.84.6 по КК и КР на с.Паницово – 76,11лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.70.3 по КК и КР на с.Паницово – 60,38лв.
6. Стъпка за наддаване:
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.120.1 по КК и КР на с.Паницово – 20,00лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.84.6 по КК и КР на с.Паницово – 10,00лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55350.70.3 по КК и КР на с.Паницово – 10,00лв.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 02.05.2017г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 10.05.2017г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 03.05.2017г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 11.05.2017г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 04.05.2017г. от 10.00 ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 12.05.2017г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 03.05.2017г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /П/
Иван Гургов - Зам.Кмет „Бюджет и финанси“
Съгл. Заповед №1861/16.11.2015г.
и Заповед за командировка №2/08.03.2017г.Публикувано на 13.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове