ЗАПОВЕД
№2133/04.12.2017г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и в изпълнение на Решение №648 от Протокол №22/26.10.2017г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на нежилищен имот частна – общинска собственост, представляващ: „Обществена тоалетна“ /обект №3 от скицата/ на площ от 33.84 кв.м, находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 53045.501.310.1 по КК на гр.Обзор, разположена в площадно пространство в кв.48 по плана на гр.Обзор, АОС №1045/09.04.2001г, със застроена площ от 65 кв.м., при следните условия:
2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 400 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС;
3. Стъпка за наддаване – 40 /четиридесет/ лева;
4. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.
5. Право до участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти, регистрирани по българското законодателство.
6. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна годишна наемна цена.
7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа
7.1. 04.01.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 11.01.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 05.01.2018г. – за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 12.01.2018г. – за втора дата за провеждане на търга;
9. Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1. Първа дата за провеждане - 08.01.2018г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 15.01.2018г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 05.01.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 15.12.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове