ЗАПОВЕД №1269/26.07.2018г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС и чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, представляващи пасища, мери и ливади – общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №732 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ. Списъкът на свободните мери, пасища и ливади, е обявен на информационното табло на общинска администрация Несебър, както и на електронният сайт на Община Несебър в раздел „Инфоцентър“ и раздел „Земеделски земи“.
1.До участие се допускат:
• физически и юридически лица, които са собственици на пасищни селскостопански животни;
• физически и юридически лица, които поемат задължение да ги поддържат съгласно Приложение ІІ на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, съответно критериите, посочени в Наредба №2 от 2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
2.Начална тръжна годишна наемна цена:
• За отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ в размер на 7.00лв. /седем лева/ без ДДС на декар;
• За отдаване под наем за индивидуално ползване на ливади от ОПФ в размер на 8.00лв. /осем лева/ без ДДС на декар;
3.Срок за отдаване – 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2018г. до 30.09.2019г. включително.
4.Стъпка за наддаване в търга –0,30лв. за 1/един/ декар.
5.Депозит за участие в търга – 5.00лв. /пет лева/ за всеки заявен имот.
6.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
6.1. 20.08.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 27.08.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис
№2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. 21.08.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 28.08.2018г. за втора дата за провеждане на търга.
8.Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1.Първа дата за провеждане - 22.08.2018г. от 10.00 часа в сградата на Общината.
8.2.Втора дата за провеждане - 29.08.2018г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 21.08.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове