ЗАПОВЕД №509/27.03.2018г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър и в изпълнение на Решение №736 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 70 кв.м от покривна тераса на Административна сграда на кметство Равда с идентификатор 61056.501.76.1 по КК на с.Равда, АОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г., за изграждане на електронно съобщително устройство, при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 396.00 лв. с ДДС.
2. До участие в търга се допускат лица предоставящи елекронни съобщителни услуги и притежаващи съответната индивидуална лицензия по Закона за електронните съобщения.
3. Стъпка за наддаване - 5 /пет/ лева.
4. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.
5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа
5.1. На 20.04.2018г. - за първата дата за провеждане на търга;
5.2. На 02.05.2018г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
6.1. На 23.04.2018г. – за първата дата за провеждане на търга;
6.2. На 03.05.2018г. – за втора дата за провеждане на търга;
7. Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1. Първа дата за провеждане - 24.04.2018г. от 11.00ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане - 04.05.2018г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 - 23.04.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /П/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

Публикувано на 02.04.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове