З А П О В Е Д №2014/14.07.2023 г.

Със Заповед №1548/21.06.2023г. на Зам.кмет –Виктор Борисов изпълняващ длъжността кмет на общината съгласно Заповед №1919/11.112019г. и Заявление за отпуск № 64/20.06.2023г., в изпълнение на Решение №606 от Протокол №25/05.04.2022г. на Общински съвет - Несебър е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.507.72 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ-343 в кв.3901 по плана на К.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, целия на площ от 2719 кв.м, АОС №6558/25.02.2019г., отреден за „Курортно строителство“, със следните устройствени показатели: Кпл.=20%, Кинт.-0,8, Н =3ет., озел.-60%.
При изготвянето на заповедта и в утвърдената тръжна документация са допуснати очевидни фактически грешки при посочване на началната тръжна цена, като вместо 609 653лв. без ДДС, каквато е цената определена от Общинския съвет-Несебър в горепосоченото решение, в т.І на Заповед №1548/21.06.2023г. и в чл.3 на тръжната документация е записана начална тръжна цена в размер на 603 819лв. без ДДС. Провеждането на публичния търг с явно наддаване е насрочено за 19.07.2023г. и от допуснатите технически грешки не са настъпили непоправими правни последици, но това е съществен порок, който не подлежи на поправяне в хода на процедурата, тъй като се нарушават принципите на публичност и прозрачност, последователност и предвидимост за участниците в производството. Поставяйки потенциалните участници в неравностойно положение, общината би провела опорочена тръжна процедура, ако не я прекрати своевременно.
Предвид гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

1. На основание чл.99, т.1 от АПК ОТМЕНЯМ Заповед №1548/21.06.2023г. на Зам.кмет –Виктор Борисов изпълняващ длъжността кмет на общината съгласно Заповед №1919/11.112019г. и Заявление за отпуск № 64/20.06.2023г.
2. ПРЕКРАТЯВАМ обявения със Заповедта по т.1 публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - общинска частна собственост с кадастрален идентификатор 51500.507.72 по КК на гр.Несебър, представляващ УПИ ІІ-343 в кв.3901 по плана на К.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, целия на площ от 2719 кв.м, АОС №6558/25.02.2019г., отреден за „Курортно строителство“, със следните устройствени показатели: Кпл.=20%, Кинт.-0,8, Н =3ет., озел.-60% .
3. След влизане в сила на настоящата заповед на закупилите и/или входирали тръжна документация кандидати за участие в търга да бъдат възстановени заплатените суми след входиране от тяхна страна в деловодството на Общината на заявление, придружено с приложени платежни документи и актуални банкови сметки за възстановяване на разходите.
4. Настоящата заповед да се обяви в един местен ежедневник, в официалната интернет страница на Община Несебър и на информационното табло в сградата на Общината.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните служители и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър


Публикувано на 14.07.2023 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове