ЗАПОВЕД №1099/25.06.2018г.

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №797 от Протокол №27/31.05.2018г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен на площ от 40 кв.м. съгласно приложената скица-проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.200.680 по кадастралната карта на гр. Обзор, м. ”Кметство гр. Обзор”, целия на площ от 37 763кв.м., с начин на трайно ползване Дере, актуван с АОС №3106/31.07.2009 г.,
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2.Начална тръжна годишна наемна цена - 288,00лв. /двеста осемдесет и осем лева / без ДДС;
3.Срок за отдаване – 5 /пет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга – 20,00 лв. /двадесет лева/.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 28,80лв. /двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/.
6.Специфично условие:
• Имотът да се използва за поставяне на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 16.07.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 23.07.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 17.07.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 24.07.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 18.07.2018г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 25.07.2018г. от 10.15 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 17.07.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 28.06.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове