З А П О В Е Д №1097/25.06.2018 год.

На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №802 от Протокол №27/31.05.2018г. на Общински съвет -Несебър

ЗАПОВЯДВАМ:


1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху 1/3 идеална част от УПИ І, кв.16, по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър, с кад.№51500.503.162 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 358кв.м за изграждане на жилищна сграда №2 с РЗП от 245 кв.м и ЗП- 88 кв.м, при следните условия:
- Начална тръжна цена - 43 815 лв/четиридесет и три хиляди осемстотин и петнадесет лева/ без ДДС.
- Депозит за участие в търга, за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.
- Стъпка за наддаване – 500 лв.

2. До участие се допускат физически и юридически лица.
3. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
- 16.07.2018г.– за първата дата за провеждане на търга;
- 23.07.2018г.– за втора дата за провеждане на търга.
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.4, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
4. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
- 17.07.2018г.– за първата дата за провеждане на търга;
- 24.07.2018г. – за втора дата за провеждане на търга.
5. Дата, час и място за провеждане на търга:
- Първа дата за провеждане – 18.07.2018г. от 10.30ч. в сградата на Общината.

- Втора дата за провеждане – 25.07.2018г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.4 – 17.07.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 28.06.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове