З А П О В Е Д
№1484/12.10.2018г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и в изпълнение на Решение №842 от Протокол №30/12.09.2018г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинските помещения №18 и №19, на обща площ 30 кв.м, находящи се на първия етаж от административната сграда на Кметство Свети Влас, със застроена площ от 701.25 кв.м, находяща се в УПИ I, кв.13 по плана на гр.Св.Влас, с идентификатор 11538.501.217.1 по КК на гр.Свети Влас, ул.“Цар Симеон“, АпОС №1905/15.03.2004г., за банков офис, при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 505.44 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ - 4 към нея.
2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години
3. Стъпка за наддаване - 10 /десет/ лева.
4. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.
5. Специфични условия:
- Отдаваните помещения да се използват единствено за банков офис;
- Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
6. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
6.1. На 05.11.2018г. - за първата дата за провеждане на търга;
6.2. На 12.11.2018г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 06.11.2018г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 13.11.2018г. - за втора дата за провеждане на търга;


8. Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1. Първа дата за провеждане – 07.11.2018г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 14.11.2018г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 06.11.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


ИВАН ГУРГОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1861/16.11.2015г.
на Кмета на Община Несебър
и Заповед №2/20.09.2018г. за командировка/Публикувано на 15.10.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове