З А П О В Е Д №1489/12.10.2018г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №837 от Протокол №30/12.09.2018г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.31.62 по КК и КР на с.Тънково, м.”Герена”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, Х (десета) категория, на площ 1787кв.м., АОС №5102/16.01.2012г. при съседи поземлени имоти 73571.501.51; 73571.501.52, 73571.31.47, 73571.32.75, 73571.31.61, 73571.31.11, 73571.31.46. При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2.Начална тръжна годишна наемна цена - 65,73лв. /шестдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/ без ДДС;
3.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга – 5,00 лв. /пет лева/.
5.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от определената начална тръжна годишна наемна цена – в размер на 6,57лв. /шест лева и петдесет и седем стотинки/.
6.Специфично условие:
• Имотът да се използва за отглеждане на животни.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 05.11.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 12.11.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 06.11.2018г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 13.11.2018г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 07.11.2018г. от 10.00 ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 14.11.2018г. от 10.00 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 06.11.2018г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


ИВАН ГУРГОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1861/16.11.2015г.
на Кмета на Община Несебър
и Заповед №2/20.09.2018г. за командировка/

Публикувано на 15.10.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове