ЗАПОВЕД
№1510/13.08.2019г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1095 от Протокол №39/27.06.2019г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична - общинска собственост, представляващ: Помещение – Офис на площ от 5.40 кв.м. за предоставяне на услуги в обществен интерес, находящ се на първи етаж в Административна сграда на Кметство – гр.Обзор с идентификатор 53045.502.226.1 по КК на гр.Обзор, построена в кв.36, УПИ VІІІ по плана на гр.Обзор, актувана с АпОС №5478/29.10.2013г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 51.00 лв. /петдесет и един лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.
2. Специфично условие :
- Предоставеният имот да се използва единствено за офис за предоставяне на услуги в обществен интерес.
3. До участие в Конкурса се допускат: Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти действащи по българското законодателство.
4. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. Критериите за оценяване са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.
К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидатът получил по-висока оценка по критерия К1.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 02.09.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 09.09.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 03.09.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 10.09.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 04.09.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 11.09.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 03.09.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


/П/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Несебър
Публикувано на 16.08.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове