ЗАПОВЕД №546/19.04.2019г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и в изпълнение на Решение №1015 от Протокол №36/27.03.2019г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна - общинска собственост, представляващ: Едноетажна сграда – „Кафене“ на площ от 94.00 кв.м, с идентификатор 51500.502.879.1 по КК на гр.Несебър, изградена в имот с идентификатор 51500.502.879 по КК на гр.Несебър, АчОС №6563/12.03.2019г., при следните условия:
1. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 17 055.36 лв. /седемнадесет хиляди петдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.
2. Специфични условия:
- Отдаваният обект да се използва единствено по предназначение като „Кафене“
- Наемателят няма право да променя предназначението на имота през
целия наемен период;
- Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на
обекта;
- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година - І - ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година; За всяка следваща наемна година: І - ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година;
3. До участие в Конкурса се допускат: Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти, действащи по българското законодателство.
4. Стъпка за наддаване: 300 /триста/ лева.
5. Депозита за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна наемна цена.
6. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
6.1. На 09.05.2019г. - за първата дата за провеждане на търга;
6.2. На 16.05.2019г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 10.05.2019г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 17.05.2019г. - за втора дата за провеждане на търга;
8. Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1. Първа дата за провеждане – 13.05.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 20.05.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 10.05.2019г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.
ВИКТОР БОРИСОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Зап.№1861/16.11.2015г. на Кмета на
Община Несебър и Заявл. за отпуск
с вх.№Н5-ОС-237/18.04.2019г.
по вх.рег. на ОбС - Несебър/Публикувано на 23.04.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове