ЗАПОВЕД №159/12.02.2020г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и в изпълнение на Решение №28 от Протокол №3/15.01.2020г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична - общинска собственост, представляващ: 2 /два/ кв.м. от Административна сграда – Кметство, с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и Акт за поправка 6369/23.03.2016г., за банкомат, съгласно приложената схема, при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС - в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ с ДДС.
2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.
3. Специфично условие:
- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ - устройство;
- Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
4. Стъпка за наддаване - 5 /пет/ лева.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
6. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
6.1. На 04.03.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
6.2. На 11.03.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 05.03.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 12.03.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
8. Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1. Първа дата за провеждане - 06.03.2020г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 13.03.2020г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 - 05.03.2020г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.
ВИКТОР БОРИСОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1919/11.11.2019г.
на Кмета на Община Несебър
и Заявление за отпуск с вх.№144/07.02.2020г.
по рег. на ОбС - Несебър/
Публикувано на 12.02.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове