З А П О В Е Д №2067/21.07.2023г.


На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №936 от Протокол №35/27.06.2023г. на Общински съвет - Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.12.264 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Сувата”, с начин на трайно ползване – Нива, ІV категория, целия на площ 10239кв.м., АОС №4866/31.08.2011г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 53822.12.263, 53822.12.131, 53822.12.129 и 53822.12.130 по КК на с.Оризаре, при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна наемна цена : 400,00лв. /четиристотин лева/ без ДДС.
3. Срок за отдаване –10 /десет/ години.
4. Стъпка за наддаване в търга: 10,00лв. /десет лева/.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна наемна цена, а именно 40,00лв. /четиридесет лева/.
6.Специфично условие: Имотът да се използва за земеделски нужди.
7. Дата и час за извършване на оглед на имота, предмет на търга – 11.08.2023г. от 10.00ч. до 12.00часа. Заявки за огледа се приемат на тел.0554/2-93-87 до 16.00ч. на 10.08.2023г.
8. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
8.1. 11.08.2023г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 21.08.2023г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
9. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно:
9.1. 14.08.2023г. за първа дата за провеждане на търга;
9.2. 22.08.2023г. за втора дата за провеждане на търга;
10.Дата, час и място за провеждане на търга:
10.1.Първа дата за провеждане - 16.08.2023г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
10.2.Втора дата за провеждане – 23.08.2023г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ:/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 21.07.2023 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове