ЗАПОВЕД
№916/07.06.2019г.

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №1056 от Протокол №38/16.05.2019г. на Общински съвет - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури на имоти, както следва:
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК на с.Козница, м.”Парцелите (Фиданп.)”, начин на трайно ползване –Нива, категория на земята при неполивни условия VІ, на площ от 16 541кв.м.
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК на с.Козница, м.”Парцелите (Фиданп.)”, начин на трайно ползване –Нива, категория на земята при неполивни условия VІ, на площ от 23 346кв.м.
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК на с.Козница, м.”Парцелите (Фиданп.)”, начин на трайно ползване –Нива, категория на земята при неполивни условия ІІІ, на площ от 3 400кв.м.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2.Начална тръжна годишна арендна цена както следва:
• за Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК и КР на с.Козница на площ от 16,541дка – 612,00лв. без ДДС.
• за Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК и КР на с.Козница на площ от 23,346дка – е 863,65лв. без ДДС.
• за Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК и КР на с.Козница на площ от 3,400дка – 125,76лв. без ДДС.
3.Срок за отдаване –12 /дванадесет/години.
4.Стъпка за наддаване в търга:
• За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК и КР на с.Козница – 10,00лв.
• За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК и КР на
с.Козница – 10,00лв.
• За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК и КР на с.Козница – 5,00лв.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна арендна цена, а именно:
• За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.11 по КК и КР на с.Козница – 61,20лв.
• За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.4.2 по КК и КР на с.Козница – 86,37лв.
• За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 37825.5.14 по КК и КР на с.Козница – 12,58лв.
6.Специфични условия:
6.1.Имотите да се използват за създаване и отглеждане на етеричномаслени култури.
6.2.В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 26.06.2019г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 03.07.2019г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 27.06.2019г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 04.07.2019г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 28.06.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 05.07.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 27.06.2019г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.ВИКТОР БОРИСОВ:/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1861/16.11.2015г. и
Заповед за командировка №1/03.06.2019г./

Публикувано на 12.06.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове