ЗАПОВЕД №786/23.05.2019г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и в изпълнение на Решение №961 от Протокол №34/31.01.2019г. и Решение с №1054 от Протокол №38/16.05.2019г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на партерен етаж в северен корпус на общинска сграда „Многофункционална обществена сграда “Културен център"с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр.Несебър, находяща се в гр. Несебър, пл."Жулиета Шишманова", АчОС №6549/26.09.2018г., при следните условия:
1. „Кафе" - с полезна площ 136.80 кв.м, от които търговска площ от 121.50 кв.м и помощни помещения от 15.30 кв.м., находящо се в северен корпус на партерен етаж от общинска сграда „Многофункционална обществена сграда “Културен център‘‘с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр.Несебър, находяща се в гр.Несебър, пл."Жулиета Шишманова", АчОС №6549/26.09.2018г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 980 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.
2. „Банка" - с полезна площ 152.20кв.м, от които търговска площ от 132.30кв.м. и помощни помещения от 19.90 кв.м, находяща се в северен корпус на партерен етаж от общинска сграда „Многофункционална обществена сграда - Културен център" с идентификатор 51500.502.149.11 по КК на гр.Несебър, находяща се в гр.Несебър, пл."Жулиета Шишманова", АчОС №6549/26.09.2018г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3 000 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.
3. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години
4. Специфични условия:
- Отдаваните помещения да се използват единствено по предназначение посочено в т.1 и т.2;
- Наемателят няма право да променя предназначението на имотите през целия наемен период;
- Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
5. Право да участват в публичния търг за „Банка" имат юридически лица, регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
6. До участие в Конкурса се допускат: Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти, действащи по българското законодателство.

6. Стъпка за наддаване:
- За обект „Кафе" в размер на 20 лв.;
- За обект „Банка" в размер на 30 лв.;
7. Депозитът за участие в търга - 10% от началната тръжна месечна наемна цена, за съответния обект.
8. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
8.1. На 12.06.2019г. - за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 19.06.2019г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
9. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
9.1. На 13.06.2019г. - за първата дата за провеждане на търга;
9.2. На 20.06.2019г. - за втора дата за провеждане на търга;
10. Дата, час и място за провеждане на търга:
10.1. Първа дата за провеждане - 14.06.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
10.2. Втора дата за провеждане - 21.06.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1 – 13.06.2019г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 28.05.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове