ЗАПОВЕД
№915/07.06.2019г.

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1057 от Протокол №38/16.05.2019г. на Общински съвет - НесебърЗ А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.13.214 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.”Разлива”, целия на площ от 3 150 /три хиляди сто и петдесет/ кв.м., трайно предназначение Земеделска, начин на трайно ползване Друг вид ливада, ІІІ /трета/ категория, актуван с АОС №6518/16.01.2018г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39164.13.118, 39164.13.173, 39164.13.110, 39164.13.190, при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти регистрирани, съгласно действащото българско законодателство.
2.Начална тръжна продажна цена – 3 740.00лв./три хиляди седемстотин и четиридесет лева/ без ДДС.
3.Депозит за участие в търга, представляващ 10% от началната тръжна продажна цена – 374.00лв. /триста седемдесет и четири лева/
4.Стъпка за наддаване в търга – 100 лв. /сто лева/.
5.Срок за закупуване на тръжната документация– до 16.00 часа на:
5.1. 26.06.2019г. за първа дата за провеждане на търга;
5.2. 03.07.2019г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
6.1. 27.06.2019г. за първа дата за провеждане на търга;
6.2. 04.07.2019г. за втора дата за провеждане на търга;
7.Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1. Първа дата за провеждане - 28.06.2019г. от 10.30 часа в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане - 05.07.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1. - 27.06.2019г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


ВИКТОР БОРИСОВ:/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1861/16.11.2015г. и
Заповед за командировка №1/03.06.2019г./
Публикувано на 12.06.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове