З А П О В Е Д
№1512/13.08.2019 год.


На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1060 от Протокол №38/16.05.2019г. на Общински съвет -Несебър

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху общински имоти, както следва:
1. Право на строеж върху върху ЗП1 в УПИ ІІ, кв.5, по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, с кад.№ 53045.502.28 по КК на гр.Обзор, целият на площ от 8432кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 436 кв.м и ЗП 100кв.м, с начална тръжна цена в размер на 58 630 лв./петдесет и осем хиляди шестотин и тридесет лева/ без ДДС.
2. Право на строеж върху ЗП2 в УПИ ІІ, кв.5, по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, с кад.№ 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, целият на площ от 8432кв.м. за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 436 кв.м и ЗП 100кв.м с начална тръжна цена в размер на 58 630 лв. /петдесет и осем хиляди шестотин и тридесет лева/ без ДДС.
3. Право на строеж върху ЗП3 в УПИ ІІ, кв.5, по плана на гр.Обзор, общ.Несебър, с кад.№ 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, целия на площ от 8432кв.м за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 436 кв.м и ЗП 100кв.м с начална тръжна цена в размер на 58 630 лв. /петдесет и осем хиляди шестотин и тридесет лева/ без ДДС.
При следните условия:
1. До участие се допускат физически и юридически лица.
2. Депозит за участие в търга, за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.
3. Стъпка за наддаване – 1% от началната тръжна цена.
4. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
- 02.09.2019г.– за първа дата за провеждане на търга;
- 09.09.2019г.– за втора дата за провеждане на търга.

Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.4, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

5. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
- 03.09.2019г.– за първа дата за провеждане на търга;
- 10.09.2019г. – за втора дата за провеждане на търга.
6. Дата, час и място за провеждане на търга:
- Първа дата за провеждане – 04.09.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
- Втора дата за провеждане – 11.09.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.5 – 03.09.2019г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.

/П/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Несебър
Публикувано на 16.08.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове