З А П О В Е Д
№736/22.06.2020 г.В изпълнение на решение №118 от Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет – Несебър издадох заповед №505/27.05.2020г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ 1 /един / кв.м от Административна сграда – Кметство, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС№4847/19.07.2011г. за банкомат съгласно приложената схема. Според технически компетентните лица отговарящи за монтажа и сигурността на такъв вид съоръжения , най-подходящото място за целта е зида от източната страна на сградата, който е външен за помещението в сграда с кад.ид. 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, което по силата на договор №68/26.10.2011г. Български пощи ЕАД ползва под наем и което се ползва за салон за клиенти. Тъй като до този момент община Несебър не разполага със съгласието на наемателя „Български пощи“ЕАД за монтажа на банкомата на това място и с оглед избор на друго подходящо място, което да отговаря на изискванията за безопасност и експлоатация

З А П О В Я Д В А М :1.Провеждането на обявения с моя Заповед №505/27.05.2020г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ 1/един/кв.м от Административна сграда – Кметство, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС№4847/19.07.2011г. за банкомат да се отложи, както следва:
- 06.07.2020г. от 10.30ч. за първа дата за провеждане на търга;
-13.07.2020ч. от 10.30 ч. за втора дата за провеждане на търга;
2.Срок за закупуване на тръжна документация за втората дата за провеждане на търга – 09.07.2020г. до 16.00 ч. на гише №1 в офис №2 за административно обслужване при Община Несебър ;
3.Срок за подаване на заявления за участие за втората дата за провеждане на търга – 10.07.2020г. – до 16.00ч. на гише №1 в офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
4.Останалите условия по заповед №505/27.05.2020г. остават непроменени.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

Публикувано на 22.06.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове