ЗАПОВЕД
№ 1328/28.08.2020г.


На основание чл.35 ал.1 от ЗОС. във връзка с чл.30, ал.2 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение № 172 от Протокол № 7/23.06.2020г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост: 8бр, МПС - автомобили , по следния опис:При следните условия:
1 .До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно
действащото българско законодателство.2. Срок за получаване на тръжната документация- до 16.00 часа на:
-18.09.2020г. за първа дата за провеждане на търга;
- 09.10.2020г. за втора дата за провеждане на търга;

3. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
- 28.09.2020г. за първа дата за провеждане на тьрга;
- 19.10.2020г. за втора дата за провеждане на търга;

4. Възможност за извършване на физически оглед на автомобилите в присъствието на длъжностно лице от Общинска администрация -Несебър:
- за първа дата до 25.09.2020г. от.09.00ч-12.00ч„ в работен ден;
- за втора дата до16.10.2020г. от 09.00ч.-12.00ч.. в работен ден;
Лице за контакт: Георги Николов, тел. 0893 303 644.

5. Дата, час и място за провеждане на търга:
- Първа дата за провеждане - 29.09.2020 г. от 10.00 часа в сградата на общината.
- Втора дата за провеждане -20.10.2020г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок - 28.09.2020г., не e постъпило пито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат за съответната позиция.ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ........
ВИКТОР БОРИСОВ-ЗАМ.КМЕТ /съгл.Заповед №1919/11.11.2019г./

Публикувано на 03.09.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове