З А П О В Е Д
№505/27.05.2020г.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и в изпълнение на Решение №118 от Протокол №6/24.04.2020г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична - общинска собственост, представляващ: 1 кв.м. от Административна сграда - Кметство, с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г., за банкомат, съгласно приложената схема, при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена е определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ с ДДС.
2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.
3. До участие в търга се допускат: Юридически лица, регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
4. Специфични условия:
- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ - устройство;
- Право да участват в търга имат юридически лица, регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
5. Стъпка за наддаване - 3 /три/ лева.
6. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
7. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
7.1. На 18.06.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 25.06.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата, посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените тръжни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Търга, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
8.1. На 19.06.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
8.2. На 26.06.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
9. Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1. Първа дата за провеждане - 22.06.2020г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане - 29.06.2020г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 - 19.06.2020г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 01.06.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове