ЗАПОВЕД
№1703/02.08.2016г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №238 от Протокол №8/15.06.2016г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на съществуващи овощни насаждения на поземлени имоти, както следва:
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК на с.Приселци, м.”Божкова мелница”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 1820кв.м.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 7046кв.м.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК на с.Приселци, м.”Копчела”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 19934кв.м.
• Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК на с.Приселци, м.”Старо село”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия ІV, на площ от 3059кв.м.
При следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
2.Начална тръжна годишна арендна цена, определена съгласно Заповед №РД-46-268/17.03.2016г. на министъра на МЗХ, както следва:
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК и КР на с.Приселци – 81,90лв. без ДДС ;
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13 по КК и КР на с.Приселци – 317,07лв. без ДДС;
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК и КР на с.Приселци – 897,03лв. без ДДС;
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК и КР на с.Приселци – 137,66лв. без ДДС.
3.Срок за отдаване – 12 /дванадесет/ години.
4.Стъпка за наддаване в търга:
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК и КР на с.Приселци – 5,00лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13 по КК и КР на с.Приселци – 10,00лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК и КР на с.Приселци – 10,00лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК и КР на с.Приселци – 5,00лв.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна арендна цена, а именно:
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.41.6 по КК и КР на с.Приселци – 8,19лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.42.13 по КК и КР на с.Приселци – 31,71лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.43.6 по КК и КР на с.Приселци – 89,70лв.
За Поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.46.3 по КК и КР на с.Приселци – 13,77лв.
6. Специфични условия:
6.1.Имотите да се използват за отглеждане на съществуващи овощни насаждения;
6.2. В търга могат да участват само лица, които са регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 07.09.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 14.09.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 08.09.2016г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 15.09.2016г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 09.09.2016г. от 10.45 ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 16.09.2016г. от 10.45 ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 08.09.2016г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 09.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове