З А П О В Е Д
№507/27.05.2020г.На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №71 от Протокол №4/07.02.2020г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.22.97 по КК и КР на гр.Несебър, трайно предназначение на територията: Земеделска , с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, находящ се в м.“Бостанлъка“, категория на земята при неполивни условия VІІІ /осма/, на площ от 1 157кв.м., АОС №2321/19.12.2005г. при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 51500.22.176, 51500.22.198, 51500.22.103 по КК и КР на гр.Несебър, при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна наемна цена : 43,00лв. /четиридесет и три лева/ без ДДС.
3.Срок за отдаване –10 /десет/години.
4.Стъпка за наддаване в търга: 3,00лв. /три лева/.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна наемна цена, а именно 4,30лв. /четири лева и тридесет стотинки/.
6. Специфично условие : Имотът да се използва за земеделски нужди.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 18.06.2020г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 25.06.2020г. за втора дата за провеждане на търга;
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата, посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 19.06.2020г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 26.06.2020г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 22.06.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 29.06.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 19.06.2020г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 01.06.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове