ЗАПОВЕД
№1360/10.09.2020г.


На основание чл.24а ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №210 от Протокол №8/12.08.2020г. на Общински съвет - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на овощни насаждения на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.21 по КК на с.Тънково, м.”Камарата”, начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята VІІІ, на площ от 14 794кв.м., АОС №№2378/31.05.2006г. и 6522/02.02.2018г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 73571.49.43, 73571.49.72, 73571.49.51, 73571.49.92, 73571.49.208, 73571.49.17, 73571.49.42, 73571.49.41, 73571.49.40, при следните условия:
1.До участие се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, както и други правни субекти, регистрирани съгласно действащото българско законодателство.
2. Начална тръжна годишна арендна цена - определена съгласно Заповед №РД-46-143/20.03.2020г. на министъра на МЗХ, както следва:
- за първите 4 /четири/ години – гратисен период;
- за 5/пета/ до 7/седма/ година по 41лв. за 1дка, т.е. начална тръжна годишна арендна цена за целия имот 606,55лв. без ДДС.
- за останалия период на плододаване по 61лв. за 1дка, т.е начална тръжна годишна арендна цена за целия имот 902,43лв. без ДДС .
3.Срок за отдаване –12 /дванадесет/години.
4.Стъпка за наддаване в търга: 50,00лв. /петдесет лева/.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна годишна арендна цена за първата година след гратисния период, а именно 60,66лв.
6. Специфично условие: Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.
7.Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
7.1. 07.10.2020г. за първа дата за провеждане на търга;
7.2. 14.10.2020г. за втора дата за провеждане на търга.
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при

Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.1. 08.10.2020г. за първа дата за провеждане на търга;
8.2. 15.10.2020г. за втора дата за провеждане на търга;
9.Дата, час и място за провеждане на търга:
9.1.Първа дата за провеждане - 09.10.2020г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
9.2.Втора дата за провеждане – 16.10.2020г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 08.10.2020г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма допуснат до участие в търга кандидат.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 10.09.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове