ЗАПОВЕД
№1361/10.09.2020г.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и в изпълнение на Решение №28 от Протокол №3/15.01.2020г. на Общински съвет - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: 2 /два/ кв.м. от Административна сграда – Кметство, с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и Акт за поправка 6369/23.03.2016г., за банкомат, съгласно приложената схема, при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС - в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ с ДДС.
2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.
3. Специфично условие:
- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ - устройство;
- Право да участват в търга имат юридически лица, регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;
4. Стъпка за наддаване - 5 /пет/ лева.
5. Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна месечна наемна цена.
6. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16.00 часа
6.1. На 07.10.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
6.2. На 14.10.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
Тръжна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
Платежното нареждане за закупените тръжни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Търга, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.
7. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно на:
7.1. На 08.10.2020г. - за първата дата за провеждане на търга;
7.2. На 15.10.2020г. - за втора дата за провеждане на търга;
8. Дата, час и място за провеждане на търга:
8.1. Първа дата за провеждане - 09.10.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 16.10.2020г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 - 08.10.2020г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 10.09.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове