ЗАПОВЕД
№1363/10.09.2020г.На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №207 от Протокол №8/12.08.2020г. на ОбС - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ: Кабинет №2 - Офталмологичен на площ от 14.80 кв.м., ведно с манипулационна 2А на площ от 14.50 кв.м /кота 7.20/, находящ се в общинска Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП, построена в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър в размер на 115.26 лв. с ДДС.
2. До участие в конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
4. Специфични условия:
- Кабинетът да се използва по предназначение като офталмологичен кабинет и наемателят няма право да променя предназначението му през целия наемен период;
- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“ с призната специалност очни болести;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
- Кабинетът да работи целогодишно, наемателите да имат или да сключат договор с РЗОК - гр.Бургас в едномесечен срок от подписване на договора.
5. Критериите за оценяване са:
К1 - Договор с РЗОК - Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът не е представил такъв се задължава в едномесечен срок от подписване на договора за наем да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15т.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки - 25 получава кандидатът предложил най-висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.
6. Срок за закупуване на конкурсна документация - до 16.00 часа на:
6.1. На 07.10.2020г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 14.10.2020г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените конкурсни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
7.1. На 08.10.2020г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 15.10.2020г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане - 09.10.2020г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 16.10.2020г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 - 08.10.2020г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ: /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 10.09.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове